Ana Sayfa        Haberler          vefat edenler   iletişim         Otobüs Tarifesi   Akviranca         Tel Rehberi

 

 

 

Yükleniyor...

 

 

 

 

Akören de Arazi toplulaştırması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

 12.11.2015 09:32:58 Editör Akören Sitesi web counterkişi bu haberi okudu

Akören merkezin ve mahallelerinin arazi toplulaştırılması ile ilgili vatandaşın ve çiftçilerin kazanç ve maliyetleri hakkında geniş bilgiler verildi. Konya Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyfettin Baydar tarım arazilerinin toplulaştırılması halinde çiftçilerimizin maliyetlerinin azalıp kazançlarının artacağını ifade etti.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH DAİRE BAŞKANLIĞI 

Konya 4 Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/60553

 

1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir yolu 9. km 06530 Lodumlu YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123183599 - 3123174122
c) Elektronik Posta Adresi : .
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.800 Ha Alan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya İli, Akören İlçesine bağlı; Alan, Orhaniye, Karahüyük, Çatören, Akören, Çumra İlçesine bağlı; Apasaraycık ve Meram İlçesine bağlı; Hatunsaray köyleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı- Fatih Cad. No:6 1. Kat Toplantı Salonu Dışkapı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.07.2014 14:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Adayın konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirlenen konsorsiyum beyannamesi. 
4.1.4 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
I. Kısım için : 1.115.000,00 TL II. Kısım için: 635.000,00 TL tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
Adayın cirosunun I. Kısım için : 2.700.000,00 TL II. Kısım için: 1.550.000,00 TL , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise I. Kısım için : 2.225.000,00 TL II. Kısım için: 1.275.000,00 TL az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve I. Kısım için : 5.400.000,00 TL II. Kısım için: 3.100.000,00 TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
I. Kısım İçin: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A IX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
II. Kısım İçin: Arazi Toplulaştırmasına ilişkin iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
I. Kısım İçin: Ziraat Mühendisliği II. Kısım İçin: Ziraat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği


5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı- Fatih Cad. No:6 1. Kat Dışkapı/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı- Fatih Cad. No:6 1. Kat Toplantı Salonu Dışkapı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
8.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları I. Kısım: İnşaat İşleri II. Kısım: Mühendislik İşleri dir. 
8.2. Bu işlere ait benzer işler

I. Kısım İçin: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A IX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
II. Kısım İçin: Arazi Toplulaştırmasına ilişkin iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

dir.

9. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,05

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,05

Sınır değer katsayısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığıtarafından 10/03/2011 tarih, 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 Bu ihalede isteklininkısımlardan sadece biri için teklif verebilmesi ancak ve ancak isteklinin birkonsorsiyum içerisinde bulunması halinde mümkün olacaktır. Dolayısı ile isteklitek başına ihalenin tamamı için teklif verebilecek ancak konsorsiyum oluşturmaksızınherhangi bir kısma teklif veremeyecektir.

 İhale uhdesinde kalanistekli; sözleşme evrakları ile birlikte ya da yer teslimini müteakip 3 iş günüiçerisinde ileride yeni birim fiyat tutanağı oluşturulması yada iş artışıolması durumunda kullanılmak üzere teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerine aitanalizleri (nakliye formülleri de dahil) idareye sunacaktır.

Arazi toplulaştırması nedir?
Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına uygun faaliyette bulunulmasını sağlayacak yapıya kavuşturularak planlanması ve uygulanması işlemidir.

Arazi toplulaştırmasında amaç nedir?
Arazi toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir.

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler?
Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler şunlardır :

a) Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde işgücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması,

b) Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması,

c) Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması,

d) Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması,

e)Topoğrafik yapının parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi

f) Sulama, karayolu, otoyol ve demiryolu gibi kamu yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada mevcut olması arazi toplulaştırmasını gerekli kılmaktadır.

Arazi toplulaştırmasının faydaları nelerdir?
Arazi toplulaştırması ile;

-Tarımsal verim artışı sağlanır..

-Toprakların bölünmesi ve küçülmesi önlenir.

-Yol, sulama ve tahliye kanalları vb. her türlü fiziki tesislerin ve genel olarak Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinden (TİGH) vatandaşların eşit oranda etkilenmesi ve yararlanması sağlanır.

- Arazilerin ekonomik değerini artırır.

- Desteklemelerin erken ödenmesinin önünü açar.

- her çiftçimizin mevcut arazisini ortaya çıkarır.

- Kredi kullanımında rahatlık sağlanacak.

-Üretilemeyen kaynak olan toprak; korunur ve geliştirilir.

-Mevcut tarihi ve kültürel alanların korunması sağlanır.

-Köy yerleşim yerlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlar.

-Kadastro yenilenir.

-Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü” sağlanır.

Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir?

Arazi toplulaştırma çalışmaları;

- Toplulaştırma alanının tespiti

- Sabit tesislerin tespiti

- Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması

- Harita veri tabanının oluşturulması

- Arazi derecelendirilmesi

- Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması

- Çiftçi tercihlerinin alınması

- Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların incelenmesi

- Yeni parselasyon planlarının araziye aplikasyonu

- Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.

Toplulaştırma çalışmaları sadece bir köye yönelik mi uygulanır?
Hayır. Toplulaştırma çalışmaları; Köy, belde veya havza esas alınarak o yerin sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait arazide uygulanır. Bazı hallerde bir köyün tapulama sınırları içerisinde kalan arazisinin bir bölümünde de toplulaştırma uygulanabilir.

Arazi Toplulaştırma çalışmalarının vatandaşa maliyeti nedir?
Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Bütçeden karşılanmaktadır. Ancak kanal ve yol gibi ortak kullanım alanları için ortalama % 5 -6 ya varan kesintiler yapılmaktadır.

Çiftçiler istemese de toplulaştırma yapılabilir mi?
Evet yapılabilir. Öncelikle çiftçilerin muvafakatine dayalı toplulaştırma yapılması esastır. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda zorunlu toplulaştırma yapılabilmektedir. 3083 sayılı Kanun bu yetkiyi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne vermiştir.

Sabit tesisler (bahçe, ev, artezyen, bağ vs.) toplulaştırma çalışmalarında nasıl değerlendirilir?
Toplulaştırma alanı ile birlikte mahalline gidilerek, sabit tesisler tutanakla belirlenerek toplulaştırma çalışmalarında dikkate alınır. Yeni parselasyon planlamasında sabit tesisler dikkate alınarak maliklerine verilir. Ancak toplulaştırma ilanından sonra yapılan sabit tesisler dikkate alınmaz.

Arazi toplulaştırmasında İntikalleri yapılmamış parseller kimin adına tescil edilir?
Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikler tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Hisseli parseller toplulaştırma çalışmalarında nasıl işlem görür?
Hisseli parseller toplulaştırmada hisseler oranında ayrılarak müstakil parsel yapılır. Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikler tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Çiftçilerin muvafakatından neyi anlamalıyız?
Toplulaştırmanın yapılacağı proje alanındaki arazinin yarısından fazlasına malik bulunan ve sayıca maliklerin üçte ikisini (2/3) teşkil eden arazi sahibi çiftçilerin muvafakatı ile isteğe bağlı toplulaştırma yapılır. Bu karar proje alanındaki bütün malikleri bağlar.

Çifte ekseriyetin sağlanması için ilan süresince arazi maliklerinden yazılı muvafakat istenir. Çifte ekseriyet sağlandığı takdirde bu alan isteğe bağlı toplulaştırma alanı olarak tespit edilir Çifte ekseriyetin sağlanamaması halinde ise Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu toplulaştırma kararı alınabilir.

Köyümüzde/Kasabamızda toplulaştırma yapılmasını istiyoruz. Ne yapmalı? Nasıl ve nerelere başvurmalıyız?
Toplulaştırma talepleri konusunda kurumumuzca ferdi başvuru kabul edilmemektedir. Bu konudaki talepler köylerde muhtarlar, kooperatif, sulama birlikleri vasıtasıyla veya köy halkının yoğun katılımının olduğunun anlaşılabileceği toplu dilekçelerle; belde ve ilçelerde ise belediye başkanlıklarınca yapılabilir. Yapılacak başvurular Tarım Reformu Bölge Müdürlüklerine veya Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne yapılabilir.

Bugüne kadar ne kadar miktarda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı?
Bugüne kadar Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 000 000 (Birmilyon) Hektar alanın toplulaştırma çalışması tamamlanmıştır. Bu alanlarda yeni parselasyon planları oluşturulmuş, çiftçiler yeni arazilerini ekip dikmeye başlamışlardır.

Arazi toplulaştırma çalışmasında hedefiniz nedir?
Bakanlık tarafından, özellikle 2002 yılından sonra toplulaştırma hizmetleri ödeneklerin elverdiği ölçüde hızlandırılmıştır. Bugün itibariyle ekonomik sulanabilir arazi olan 7,5 milyon hektar ve kuru tarım alanı olan 5,5 milyon hektar olmak üzere toplam 13 milyon hektar alanın toplulaştırması yeterli mali, teknik ve idari kapasitenin sağlanması halinde 10 yılda bitirilmesi hedeflenmektedir.

Arazi toplulaştırması hedefinin gerçekleşmesinin ekonomiye katkısı nedir?
Bu hedef gerçekleştirildiği taktirde; köy merkezi ile parseller arasındaki ulaşım kısaltılarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak olup, yapılan teknik hesaplara göre, toplam 14 milyon hektar arazinin toplulaştırması tamamlandığında yılda 2,1 milyar TL veya yılda 4,2 milyon ton ürün (buğday) kazanımı sağlanacaktır. Ayrıca; Tarım alanlarından kaynaklanan sera gazı salınımları da azalacaktır.

 

Konya Akören İlçesi  Web Sitesi akoren.gen.tr  Ali Bekir Gültekin